ثبت موسسه غیر تجاری

موسسه غیرتجاری

موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصدغیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آنها ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

تشکیل موسسه از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کنند و می تواند عناوینی از قبیل انجمن بنگاه کانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند:

۱. موسساتی که هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

۲. موسساتی که هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

موسسه بین المللی رهپویان در راستای گستردگی خدمات خود همراه با ثبت شرکت در زمینه های مختلف، ثبت موسسات غیرتجاری در عرصه های مختلف را دارد تا پاسخگوی تمام نیاز های شما عزیزان باشد.

 

مراحل ثبت موسسه

۱.       تکمیل مدارک (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره) و امضاء مدارک ارائه شده

۲.       انتخاب اسامی موسسه

۳.       (شرایط نام انتخابی: سه سیلابی، کلمات فارسی،کلمه آخر اسم خاص)

۴.       ارجاع مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط کارا نگرش نیلا

۵.       تایید نهایی نام بعد از حداکثر ۵ روز

۶.       اتمام تاسیس ۷ روز بعد از تایید نام

۷.       دریافت روزنامه رسمی پانزده روز پس از آگهی تاسیس