ثبت برند و لوگو بین المللی

بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سیستم مادرید)، علامت با توجه به قوانین داخلی هركشور مورد بررسی قرارمیگیرد وسپس وارد طریق بین المللی خود میشود یعنی ثبت بین المللی علائم تجاری درمرحله اول با ثبت ملی دراداره كشور مبداء صورت می گیرد وسپس بصورت اتوماتیك با تعیین كشورهای مورد نظردرسطح  بین المللی انجام میشود امتیازاین سیستم اینست كه متقاضی با تسلیم یك اظهارنامه بین المللی از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو میتواند درصورت تمایل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید یا تعدادی ازآنها بسته به انتخاب خود حمایت ازعلامت تجاری خود را درخواست وكسب نماید.

بنابراین مزیت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن میباشد یعنی تنها بوسیله یك تقاضانامه بین المللی واحد به یك زبان (فرانسه، انگلیسی یا اسپانیولی) و پرداخت یك تعرفه به فرانك سوئیس، تحصیل و تامین حمایت ازعلائم تجارتی یا خدماتی دركشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسرمیگردد. همچنین درصورتیكه هرگونه تغییری درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گیرد ازقبیل تغییرنام، آدرس، مالكیت، تمدید وغیره میتوان با تكمیل فرمهای مربوطه و پرداخت هزینه ای اندك تغییرات مزبور را درسطح بین المللی اعمال نمود.

دیگراینكه اداره مبدا نیز از انجام طبقه بندی كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمی كشورمتبوع خویش بی نیازاست،درواقع ثبت بین المللی مجموعه ای ازثبت های ملی طبق مقررات داخلی هركشورتعیین شده، می باشد.

 

ثبت بین المللی علامت تجاری(سیستم مادرید):هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.

ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر كشور بصورت جداگانه اقدام به ثبت نمود.

در حال حاضر 85 کشور از جهان از جمله ایران عضو این کنوانسیون بین المللی می باشند. جهت ثبت بین المللی اخذ تصدیق در ایران الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت بین المللی علامت تجاری (سیستم مادرید)

1)ارائه معرفی نامه بر روی سربرگ شركت همراه با امضای مدیران و دارندگان حق امضا و با مهر شركت برای اشخاص حقوقی و در صورت مراجعه وكیل رسمی ارائه وكالت نامه دادگستری

2)ارائه كپی مصدق شناسنامه و كارت ملی مدیران و دارندگان حق امضای شركت و روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شركت برای اشخاص حقوقی و ارائه كپی مصدق شناسنامه و كارت ملی برای اشخاص حقیقی و در صورت مراجعه به وكیل رسمی ارائه وكالت نامه دادگستری

3)ارائه اظهارنامه یا اصل گواهی ثبت علامت تجاری در ایران جهت رویت و كپی آن جهت ضبط در پرونده یا ارائه كپی مصدق گواهی ثبت علامت تجاری

4)تكمیل فرم مخصوص لاتین

5)ارائه برگ محاسبه هزینه ها

رسید مربوط به پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی 6)

دسته بندی :