تغییر آدرس شرکت

بند سوم اساسنامه ثبت شرکت مربوط به آدرس شرکت می شود که باید یک آدرس اداری در آن درج شود . تغییر آدرس شرکت یکی دیگر از تغییراتی است که می توان در یک شرکت ثبت شده ایجاد کرد . برای تغییر آدرس شرکت باید صورتجلسه تغییرات آدرس شرکت تنظیم و به ثبت برسد.

برای تغییر آدرس شرکت در هیئت مدیره تصمیم گیری و پس از آن برای این منظور مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود

با تغییر آدرس شرکت شماره ثبت و شناسه ملی شرکت تغییری نمی کند و فقط آدرس شرکت تغییر می کند . مگر اینکه حوزه ثبتی شرکت تغییر کند

چه زمانی حتما باید آدرس شرکت صحیح دقیق و موثق باشد ؟

بسیاری از افراد ابتدا به ثبت شرکت می پردازند و برای آدرس شرکت ، آدرس منزل مسکونی خود را درج می کنند و بعد از ثبت شرکت اقدام به تغییر آدرس شرکت می کنند . این افراد تا دو ماه بعد از ثبت شرکت فرصت دارند که آدرس دقیق شرکت را تعیین کرده و بعد از آن صورتجلسه تغییر آدرس شرکت را تنظیم و به ثبت برسانند . چون فقط  دو ماه بعد از ثبت شرکت فرصت برای تشکیل پرونده مالیاتی باقی است .

مدارک مورد نیاز جهت تغییر آدرس شرکت

-کپی آگهی تاسیس

کپی روزنامه رسمی-

-کپی مدارک شناسایی همه ی اعضاء

-در صورت داشتن تغییرات کپی آگهی آخرین تغییرات