افزایش و کاهش سرمایه شرکت

هر گاه یک شرکت بخواد فعالیت تازه ای انجام دهد و یا فعالیت های قبلی خود را گسترش دهد . باید نقدینگی خود را افزایش دهد

برای این منظور هیات مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده سهامداران را تشکیل دهد . و صورتجلسه افزایش سرمایه تنظیم و به امضای سهامداران برسد.

 

کاهش سرمایه اختیاری

کاهش سرمایه اصولا به صورت اختیاری صورت می گیرد.

از دو طریق می توان سرمایه شرکت را کاهش داد.

1- تعدادی از سهامداران سرمایه خود را بگیرند  و از شرکت خارج شوند

2- به میزان سهم هر سهامدار سهمش را کاهش داد. ( نسبت سهم ها حفظ شود)

کاهش سرمایه اجباری

در صورتی که شرکت دچار ضرر و زیان شده باشد. هیات مدیره باید مجمع عمومی تشکیل دهند و درباره ی انحلال یا ابقاء شرکت تصمیم گیری کنند. اگر تصمیم بر ابقاء شرکت باشد . باید میزان سرمایه شرکت را به میزان سرمایه باقی مانده کاهش داد.البته نباید از میزان سرمایه تعیین شده توسط اداره ثبت شرکتها کمتر شود