اخذ کد اقتصادی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کد اقتصادی اقدام و براساس معاملات انجام شده خود ، صورت حساب صادره و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را به در صورت حسابها ( فاکتورها ) و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و هم چنین فهرست معاملات خود را به اداره مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند .

دسته بندی :